บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงาน หลากหลายอัตรา

บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด พร้อมต้อนรับทุกคนที่ต้องการท้าทายศักยภาพตนเอง ขยัน อดทน บุคลิกภาพดียิ้มแย้มแจ่มใส มีทัศนคติเชิงบวก กล้าคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  เพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ และเติบโตไปกับโมเดลธุรกิจด้านอาหารที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ ไปพร้อมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้าง Employee Experience ที่ดีของพนักงาน เราไม่ใช่แค่สร้างความผูกพัน (Engagement) แต่เรายังสร้างไปถึงประสบการณ์ที่ดีระหว่างที่ทำงานที่นี่ตั้งแต่วันแรกด้วยสวัสดิการที่เหมาะสม

พนักงานสามารถร่วมวางแผนพัฒนาการของตนเองตามความต้องการ เพื่อให้พนักงานทุกคนเติบโตในสายงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

หากคุณพร้อมและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ที่เรากำลังมองหา นี่คือโอกาสของคุณ และเรา ที่จะร่วมเติมโตไปพร้อมกัน


พนักงานฝ่ายผลิต 2 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย

– ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

– รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ

– รักษาความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

– ปฏิบัติตามระเบียบวินัย, กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของฝ่าย และบริษัทอย่างเคร่งครัด

– ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายผลิต ให้อยู่ครบถ้วนและในสถาพปกติ

– ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายระบบบริหาร

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

– สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

– พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำให้การทำงานมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

– จบการศึกษาระดับมัธยม ปวช. หรือ ปวส.  และจะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

– มีประสบการณ์ด้านการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป

– ขยัน, อดทน, มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน

– มีความกระตือรือร้น, มีความรอบครอบในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

– พร้อมเริ่มงานได้ทันทีหรือภายใน 14 วัน


พนักงานฝ่ายคลังสินค้า 2 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

–  ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่

– เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า หรือบริษัทขนส่ง หรือบริษัทประกันภัย

– จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา

– จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล

– ต้องทราบสถานะ และสภาพอุณหภูมิของสินค้า และวัตถุดิบที่จัดเก็บ

– จัดเก็บสินค้าที่ยังไม่สามารถนำส่งไว้ต่างหาก

– ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ

– เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า หรือออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่

– ตรวจตราดูแลทุกส่วน และพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ก่อนและหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย

– ทำบันทึกรายงานทุกขั้นตอน เตรียมพร้อมจัดการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เช่นฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งสินค้า ชิปปิ้ง ฝ่ายระบบควบคุมคุณภาพ ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

– พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำให้การทำงานมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

– ซื่อสัตย์ โปร่งใส ละเอียด รอบคอบ

– มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทางด้านคลังสินค้า สามารถใช้ MS Word, MS Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี

– จบการศึกษาระดับมัธยม ปวช. หรือ ปวส. ขี้นไป

– มีประสบการณ์ด้านการทำงานในคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

– พร้อมเริ่มงานได้ทันทีหรือภายใน 14 วัน


พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 1 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท โดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงานของบริษัท

– รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ดี สูญเสียน้อยที่สุด

– ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง

– พนักงานขับรถต้องตรวจเซ็นสินค้า ที่ขึ้นรถส่งให้ลูกค้าร่วมกับเชคเกอแล้วลงชื่อการตรวจสอบจำนวนสินค้าร่วมกับเชคเกอ

– พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบเอกสาร (บิล) ส่งสินค้าและต้องให้ลูกค้า/ ผู้จัดการสาขา ลงชื่อรับสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย 25 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

– มีประสบการณ์ด้านขับรถส่งของอย่างน้อย 1 ปี

– ขับรถยนต์ได้ชำนาญ และ มีใบขับขี่รถยนต์

– ไม่มีประวัติต้องโทษคดีอาญา

– ไม่ค้า-เสพ-ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

– พร้อมเริ่มงานได้ทันทีหรือภายใน 7 วัน


พนักงานธุรการประสานงาน 1 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน

– ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ

– ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ

– ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน

– ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท

– ติดต่อประสานงานกับทางแผนกต่างๆขององค์กร

– ทำแบบฟอร์มต่างๆโดยใช้  MS Word, MS Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี

– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

– พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำให้การทำงานมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 25 ปีขึ้นไป / ไม่จำกัดเพศ / วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

– เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– พร้อมเริ่มงานได้ทันทีหรือภายใน 14 วัน


พนักงานจัดซื้อ 1 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
– จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
– ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร กับทาง Supplier
– เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
– ออกใบสั่งซื้อ, ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า

– Sourcing สินค้าและ Supplier ใหม่ๆ

– ติดตามการจัดส่ง เคลียสเปคสินค้า

– เปรียบเทียบราคาสินค้า

– ต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆกับ Supplier เพื่อให้บริษัทฯได้ประโยชน์สูงสุด

– เปิด PO ให้ Supplier ให้ถูกต้องและทันเวลา

– ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าในการจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอกับการเบิกจ่าย

– จัดหาสินค้า spec 2 เพื่อทดแทนสินค้าขาดสต็อก หาสินค้ายี่ห้ออื่นๆ ทดแทน

– ติดตามบิล เช่น ใบลดหนี้ เปิดราคาผิด บิลที่ไม่มาส่งตามกำหนด

– จัดทำประมูลสินค้าประจำปีสำหรับสินค้า High Volume / High Purchased

– ทำแบบฟอร์มต่างๆโดยใช้  MS Word, MS Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี

– สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

– พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำให้การทำงานมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 30 ปีขึ้นไป / ไม่จำกัดเพศ / วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

– เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– พร้อมเริ่มงานได้ทันทีหรือภายใน 14 วัน


พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ 2 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– มีความละเอียดรอบครอบ และบันทึกเอกสารตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO,GHPs & HACCP ได้

– ทำแบบฟอร์มต่างๆโดยใช้  MS Word, MS Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี

– สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

– พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำให้การทำงานมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 25 ปีขึ้นไป / ไม่จำกัดเพศ / วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

– พร้อมเริ่มงานได้ทันทีหรือภายใน 7 วัน- ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้าน QC เกี่ยวกับของสด อาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงาน IT Support

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– ติดตั้ง ดูแล Hardware และ Software ต่างๆ ภายในบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

– ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ Users ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software เบื้องต้น

– จัดเก็บฐานข้อมูล ทำระบบสำรองข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์

– สนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีให้ฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท

– วิเคราะห์ วางแผนการทำระบบ เชื่อมต่อและประสานงาน ทั้งหมดในบริษัท

– เทรนนิ่งการใช้งานโปรแกรม หรือระบบต่างๆ แก่พนักงานในบริษัท

– สำรวจ ศึกษา และนำเสนอกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัท

– ดูแลและวางแผนระบบการทำงานในภาพรวม

– จัดทำ/ดูแล E-mail รวมถึง User เข้าใช้งานของโปรแกรมต่างๆ ในบริษัท

– จัดทำ/ดูแล/ขยาย ระบบการรายงาน และประสานงานของพนักงานระหว่างแผนกในบริษัท

– ช่วยงานพนักงานส่วนอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีเฉพาะทางได้

– ดำเนินโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแผนงาน นำเสนอและติดตามสถานะการณ์ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

– ตอบปัญหา / แก้ไขปัญหาให้ User

– พัฒนา วางแผน Implement ระบบใหม่ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 25 ปีขึ้นไป / ไม่จำกัดเพศ / 

– จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

– พร้อมเริ่มงานได้ทันทีหรือภายใน 7 วัน

– มีใบขับขี่รถยนต์

– ติดตั้ง ประกอบ และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ

– มีความรู้ด้านใช้งาน Linux เริ่มต้น ถึงปานกลาง

– มีความรู้ด้านใช้งาน WordPress / WooCommerce และ Web Hosting

– มีความรู้ด้าน Server และ Networking

– มีความเข้าใจระบบ Cloud Computing

– ใช้งาน Photoshop / Illustrator พื้นฐานได้

– มีความเข้าใจระบบค้าปลีกเบื้องต้น

– มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– ทำแบบฟอร์มต่างๆโดยใช้  MS Word, MS Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี

– สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

– พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำให้การทำงานมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


สนใจสมัครงาน คลิก >> https://bit.ly/richyrice-jobs