“RICHY RICE” ข้าวสังข์หยดแปรรูปเพิ่มมูลค่า

ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการเป็นประเทศแห่งเกษตรกร โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย…