Corporate Social Responsibility

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สนันสนุนแปลงนาปลูกข้าวสังข์หยด…