ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง “ริชชี่ ไรซ์”

บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาข้าวสังข์หยดล้นตลาดในจังหวัดพัทลุง จากนั้นจึงได้จัดทำโครงการ “อนุรักษ์ชาวนาไทย” ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมาร่วมกันปลูก   ข้าวสังข์หยด โดยการสร้างกลุ่มเกษตรกรขึ้น และจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาให้ ตลอดจนการให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

โดยผลิตภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP, ORGANIC และ GI และช่วยเหลือดูแลกระบวนการเพาะปลูกโดยให้มีการรักษาประเพณีความเป็นไทยดั้งเดิมไว้ เช่น การลงแขก จนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว จากนั้นจะรับซื้อข้าวในราคาที่กำหนดร่วมกันกับเกษตรกร โดยอิงราคาตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ โดยมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงชีพได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งการเพาะปลูกจะเกิดขึ้นเฉพาะใน พื้นที่จังหวัดพัทลุง เท่านั้น